PRIVACY VOORWAARDEN
STUDIO LINKSVOOR

In deze Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd hoe Studio Linksvoor B.V. (hierna: “STUDIO LINKSVOOR”)
omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege STUDIO
LINKSVOOR georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. STUDIO LINKSVOOR hecht
er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en
veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van STUDIO LINKSVOOR, de bezoeker van een
evenement van STUDIO LINKSVOOR en de gebruiker van diensten van STUDIO LINKSVOOR worden
hierna in deze Privacy Voorwaarden gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevensverantwoordelijke: STUDIO LINKSVOOR
Studio Linksvoor B.V., gevestigd en zaakdoende aan de Winselingseweg 41 in (6541 AH) Nijmegen
(KvK-nummer: 82428395), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw
persoonsgegevens. STUDIO LINKSVOOR is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

Onze websites
STUDIO LINKSVOOR beheert een aantal websites van haar of vanwege haar georganiseerde
evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en
eventuele apps en social media) worden in deze Privacy Voorwaarden gezamenlijk “de Websites”
genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites:

www.studiolinksvoor.nl
www.moutbierfestival.nl
www.cafevanouds.nl
www.iconicfestival.nl
www.kelfkensbosfestival.nl
www.smaakmarkt.net
www.achtertuin.nu
www.driftomtedansen.nl
www.breakfastclub.nu
www.schemerlichtfestival.nl
www.bckyrdfestival.nl
www.deadstocksneakermarket.com

In het algemeen kan STUDIO LINKSVOOR gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment
dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van STUDIO LINKSVOOR, als je een ticket koopt
voor een evenement van STUDIO LINKSVOOR, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk
openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media of een ander publiekelijk
platform. De informatie die STUDIO LINKSVOOR daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te
kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze gebruikers goede en
gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop STUDIO LINKSVOOR gegevens verzamelt
STUDIO LINKSVOOR kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:
Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik
maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van
onze Websites of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die STUDIO LINKSVOOR organiseert.

Via onze Websites en apps – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze
dienstverlening verzamelt STUDIO LINKSVOOR via onze Websites verschillende gegevens, door onder
andere het gebruik en de inzet van cookies.

Via websites van derden – STUDIO LINKSVOOR maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze
derden handelen dan in opdracht van STUDIO LINKSVOOR. Deze Privacy Voorwaarden zijn ook van
toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in
opdracht van STUDIO LINKSVOOR als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van
tickets voor door of vanwege STUDIO LINKSVOOR georganiseerde evenementen via de websites
van onze ticketpartners Eventix en CM.com. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van
STUDIO LINKSVOOR kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden.
STUDIO LINKSVOOR is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet
in opdracht van STUDIO LINKSVOOR plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij
verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze betreffende websites
en platforms.

Op onze evenementen – STUDIO LINKSVOOR kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert
of laat organiseren gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen
van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden
van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke vastlegging en verwerking en dergelijke
gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden
gedeeld, tenzij STUDIO LINKSVOOR hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De gegevens die STUDIO LINKSVOOR verzamelt
STUDIO LINKSVOOR kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder
persoonsgegevens. De gegevens die STUDIO LINKSVOOR van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

• contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het voorkomende geval ook
plaats- en stoelnummer(s);
• betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen
koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
• app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en
locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie over het
gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van STUDIO LINKSVOOR
verderop in deze Privacy Voorwaarden;
• door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Websites,
inclusief blog of ‘after’ pagina’s of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste
berichten van jouw hand;
• informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van
geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets;
• speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je
kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in
jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen
gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over
jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en
• gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als STUDIO LINKSVOOR
persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan
de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd
uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het
moment dat we deze verzamelen.

Redenen waarom STUDIO LINKSVOOR gegevens gebruikt
STUDIO LINKSVOOR kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – STUDIO LINKSVOOR gebruikt jouw
gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:
• de bestelling kunnen verwerken;
• de betaling kunnen aanvaarden;
• jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:
marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
• voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over
aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege STUDIO
LINKSVOOR worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met
informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere,
soortgelijke evenementen van of vanwege STUDIO LINKSVOOR;
• om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en
herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen;
• om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te
beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij hechten er
bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe bezoekers en echte fans.
Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele
eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te
helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde
doeleinden. Mocht je geen berichten meer van STUDIO LINKSVOOR willen ontvangen, dan kun je je
hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in deze Privacy
Voorwaarden staat hierover meer informatie.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met de Algemene Bezoekersvoorwaarden en deze Privacy Voorwaarden van
STUDIO LINKSVOOR bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons
toestemming:
• om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking
tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege STUDIO LINKSVOOR. Dit
kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke
marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en
rechten als gebruiker” in deze Privacy Voorwaarden hieronder;
• om je als gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze Websites
(en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie
gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
• om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze
Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);
• om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw
toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en
ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

STUDIO LINKSVOOR deelt ook gegevens met derden
binnen de groep van STUDIO LINKSVOOR vennootschappen die diensten voor ons
leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
• onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud
computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en
systemen zijn gebouwd;
• onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij
onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
• derden die door jou aangeschafte producten en diensten leveren (bijvoorbeeld
merchandise of muziek) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
• overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of
vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden zijn deze Privacy Voorwaarden niet van
toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors
van STUDIO LINKSVOOR waarnaar STUDIO LINKSVOOR verwijst of social media buttons op onze
Websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen.
STUDIO LINKSVOOR is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites
en/of platforms van derden. STUDIO LINKSVOOR adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid
en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of
verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:
• je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartners
aanpassen;
• je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze Websites om je gegevens voor
de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete muziek/artiesten te wijzigen of te
verwijderen en om personalisering van onze Websites volledig uit te zetten;
• verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege STUDIO LINKSVOOR ontvangt de
mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege STUDIO
LINKSVOOR geen informatie meer ontvangt;
• ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aanen uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege STUDIO
LINKSVOOR wil ontvangen;
• voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid
verderop in deze Privacy Voorwaarden.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door STUDIO
LINKSVOOR en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie
te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot
inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@studiolinksvoor.nl.

Het onderhouden van jouw informatie
STUDIO LINKSVOOR doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd.
Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang
tot de gegevens van gebruikers. STUDIO LINKSVOOR heeft passende technische maatregelen
getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd.
Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de
nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen
onbekenden.

STUDIO LINKSVOOR bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te
kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor
deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor
te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als STUDIO
LINKSVOOR dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden
genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen,
gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen. Door de Europese Commissie goedgekeurde
standaardcontractbepalingen zijn:

• EU-VS Privacy-schild*)
• Bindende bedrijfsregels en gedragscodes voor de gegevensverantwoordelijke in het kader
van de verwerking van persoonsgegevens
• Bindende bedrijfsregels en gedragscodes voor verwerkers die in opdracht van de
gegevensverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken

*) De Europese rechter heeft recent het EU-VS Privacy-schild ongeldig verklaard. Wij zullen daarom
in het voorkomende geval alleen van dit of een soortgelijk EU-VS privacy-schild gebruikmaken
als gebleken is dat een dergelijk privacy-schild, al dan niet na aanpassing, rechtens afdoende is
geoordeeld en door een daartoe bevoegde rechter is gevalideerd.

Cookiebeleid STUDIO LINKSVOOR
STUDIO LINKSVOOR kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij
inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die STUDIO LINKSVOOR kan gebruiken.

Functionele cookies
STUDIO LINKSVOOR maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van
de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het
onthouden van jouw taalvoorkeur.

Analytische cookies
STUDIO LINKSVOOR maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van
Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het doel
kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te
verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/
gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of
een bepaalde link niet goed functioneert.

STUDIO LINKSVOOR heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van
tussenpersonen, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor
dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Advertentie cookies
Ook kunnen door of vanwege STUDIO LINKSVOOR cookies worden gebruikt om de effectiviteit van
advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.
Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt
STUDIO LINKSVOOR ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze
cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen
van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van
deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft
voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante
advertenties te zien krijgen.

Social media cookies
STUDIO LINKSVOOR kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de
mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op
deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je
kan vinden op hun websites en/of platforms.

> Instellen van voorkeuren
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert,
kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via jouw browserinstelling
je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.
Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd.

Vragen?
Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als
gebruiker contact met ons opnemen via privacy@studiolinksvoor.nl.

Wijzigingen Privacy Voorwaarden
STUDIO LINKSVOOR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacy Voorwaarden. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf de Privacy
Voorwaarden van STUDIO LINKSVOOR te lezen. Als STUDIO LINKSVOOR belangrijke wijzigingen
aanbrengt in haar Privacy Voorwaarden, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij
inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.
Laatste wijziging: 20 juni 2022

Partners